Các thông tin khác

JCCI card

Đơn đăng ký & Danh sách cửa hàng

Đơn đăng ký thay đổi thông tin

Trong trường hợp quý công ty thay đổi các thông tin đã đăng kí với Hiệp hội, vui lòng điền thông tin thay đổi vào form và gửi về Ban thư ký JCCI.

Đơn đăng ký thay đổi thông tin

Đơn xin rút khỏi Hiệp hội

Trong trường hợp quý công ty muốn rút khỏi Hiệp hội, vui lòng điền thông tin vào form và gửi về Ban thư ký JCCI.

Đơn xin rút khỏi Hiệp hội