Ban Thể thao Văn hóa

Trưởng ban

Ông OHTA GEN
(YUKO VIETNAM)