Ban Môi trường sống

Trưởng ban

Ông KATSU MEGUMI
(MORE PRODUCTION VIETNAM)