Ban Lễ hội Nhật Bản

Trưởng ban

Ông HASHIMOTO TAKAO
(VIETNAM KANDENKO)