Chi hội Thương mại

Chi hội trưởng

Ông INOUE SOUICHI
(Công ty MARUBENI VIETNAM CO., LTD)