Chi hội Dịch vụ

Chi hội trưởng

Ông. TACHI HIDEKI
(Công ty NTT COMMUNICATIONS (VIETNAM))