Chi hội Công nghiệp

Chi hội trưởng

Ông TSUNETO YASUJI
(Công ty CANON ELECTRONICS VIETNAM)