Chi hội Tài chính Bảo hiểm

Chi hội trưởng

Ông NAGAOKA TAKETOSHI
(Công ty SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC.)