Chi hội Xây dựng

Chi hội trưởng

Ông TAMADA TOMOHIRO
(Công ty TOKYU CONSTRUCTION)