Chi hội Hải Phòng

Chi hội trưởng

Ông. SATO MASATOSHI
(Công ty TOHOKU PIONEER VIETNAM)